Strona Główna | PRODUKTY | NOWOŚCI |                                                             Koszyk (0)
Katalog » Świadectwa » Archiwalne
Aktualnie obowiązujące druki 2018. Wysoka jakość, wysyłka cała Polska.
Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą druków szkolnych i przedszkolnych.
Dzienniki, świadectwa, gilosze, dyplomy i wiele innych
Legitymacja służbowa
legitymacje nauczycielskie
Wybierz kategorię
Informacje o produkcie
Świadectwa archiwalne
Dostępność: TYLKO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Posiadamy w sprzedaży większość świadectw archiwalnych wydawanych od 1993 r.

Ceny:
świadectwa A5, A4 - 2.00 zł netto / szt.
świadectwa A3 - 3.00 zł netto / szt.
świadectwa dojrzałości oryginał + odpis - 5.00 zł netto / kpl.

O dostępność poszczególnych wzorów proszę pytać.

Druki dostarczamy tylko po otrzymaniu pisemnego
zamówienia (fax, e-mail, poczta)
.


§ 22. 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić odpowiednio do szkoły, okręgowej komisji egzaminacyjnej lub kuratora oświaty, którzy wydali ten dokument, z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia. W przypadku utraty suplementu osoba, która otrzymała suplement, może wystąpić do okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała ten suplement, z wnioskiem o wydanie nowego suplementu.
2. Szkoła, okręgowa komisja egzaminacyjna lub kurator oświaty sporządza duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia albo nowy suplement na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminów eksternistycznych, egzaminu dojrzałości lub dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1 lub 2.
3. Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz „Duplikat”, a na końcu dokumentu dodać wyrazy „oryginał podpisali” i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć odciskiem pieczęci urzędowej odpowiednio szkoły, okręgowej komisji egzaminacyjnej lub kuratora oświaty. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii absolwenta.
4. Jeżeli szkoła, okręgowa komisja egzaminacyjna lub kurator oświaty posiada odpowiednio dokumentację przebiegu nauczania, dokumentację egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminów eksternistycznych lub egzaminu dojrzałości, a brak jest druku świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na przygotowanym przez szkołę, okręgową komisję egzaminacyjną lub kuratora oświaty formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia.
5. Jeżeli o wydanie duplikatu dyplomu ubiega się osoba posiadająca dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 1 lub 2, a brak jest druku tego dyplomu według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na formularzu zgodnym z treścią oryginału dyplomu przygotowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną.
6. Duplikaty świadectw ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości i odpisów świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i odpisów aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów i zaświadczeń, wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, są wypełniane w postaci elektronicznej i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
7. Na dokumencie, na którego podstawie wydano duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia, a w przypadku dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w § 12 ust. 1, na kopiach dokumentów, na których podstawie wydano duplikat tego dyplomu, przechowywanych w okręgowej komisji egzaminacyjnej, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu i odnotować tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, które dołącza się do dokumentu, na którego podstawie wydano duplikat.
8. Duplikat ma moc oryginału i może być wydany ponownie.
9. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły duplikat świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, wydawanego po zdaniu egzaminu dojrzałości, wydaje organ, o którym mowa w art. 89 ust. 6 i 7 lub art. 172 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe.
10. W przypadku likwidacji okręgowej komisji egzaminacyjnej duplikat świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości, odpisu świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu lub zaświadczenia, a także nowy suplement wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna wskazana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
11. Jeżeli brak jest dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminów eksternistycznych lub egzaminu dojrzałości albo dokumentacja nie jest wystarczająca do wydania duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia może nastąpić na podstawie przepisów o odtworzeniu dyplomów i świadectw ukończenia nauki, w drodze postępowania sądowego. W tym przypadku szkoła, okręgowa komisja egzaminacyjna, kurator oświaty albo organ właściwy do wydania duplikatu, zgodnie z ust. 9 i 10, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że wydanie duplikatu nie jest możliwe.
12. Przy sporządzaniu duplikatów indeksów, zaświadczeń o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1–10.
13. Duplikaty indeksu, legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią.
14. Duplikat legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego i e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego wydaje przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego, na pisemny wniosek rodziców dziecka niepełnosprawnego.
Cena
0,00 zł z VAT
0,00 zł netto
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Towar dnia
Księga arkuszy ocen    -    POLECAMY !!!
14,76 zł z VAT
12,00 zł netto
Kontakt

P.P. TRIADA
ul. Traugutta 3, 33-300 Nowy Sącz

tel./fax: 18 / 443 89 69
e-mail: triada@drukiszkolne.pl

Biuro Obsługi Klienta czynne
pn.-pt. w godz. 9-15

Dyplomy pamiątkowe
Dyplomy dla dzieci
Rożki obfitości
Rożki obfitości
Medale dla dzieci
Medale
Sklep internetowy, www.legitymacje.drukiszkolne.pl
Data Ostatniej Aktualizacji: 20.06.2018
© P.P. Triada, www.drukiszkolne.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.